Hvad er Seguridad Social?

Seguridad Social er en fælles betegnelse for de offentlige foranstaltninger som har til formål at undgå økonomisk eller social uligevægt i samfundet som medføres ved eventuel sygdom, ulykke, barselsorlov, arbejdsløshed, m.m.
Den mest direkte form for Seguridad Social vi kender er assistance af lægehjælp via lægecentre, hospitaler, ambulancer m.m ved sygdom eller ulykke. Derudover kompenserer Seguridad Social systemet store reduktioner eller tab af indkomst forårsaget af sygdom, ulykke, alderdom, dødsfald, arbejdsløshed, moderskab, m.m. ved at tilkende økonomisk ydelse til borgere socialt eller økonomisk dårligt stillet. Disse ydelser kan enten være livsvarige i form af pensioner, alderspension, invalidepension, enkepension m.m. eller midlertidige for at hjælpe borgeren i en begrænset periode f.eks. i forbindelse med arbejdsløshed, sygedagpenge ved ulykke / sygdom, arbejdsfri periode p.g.a. moderskab m.m.
I de nordiske lande bliver denne type ydelser finansieret via beskatning af borgernes indtægter og gevinster. I Spanien finansieres denne type ydelser via indbetaling af kvoter til Seguridad Social systemet af den erhvervsaktive del af befolkningen. Der findes flere kategorier indenfor Seguridad Social systemet men de mest normale kategorier som den erhvervsaktive del af befolkningen indbetaler Seguridad Social til er følgende:
· Regimen General er kategorien hvori ansatte yder deres kvote til Seguridad Social systemet. En virksomhed skal, udover tilbageholdt skat, indbetale ca. 30 – 35 % af medarbejderens bruttoløn i kvote til Seguridad Social som betaling for medarbejderens kvote til Seguridad Social systemet. Udover indbetalingen som virksomheden foretager, indbetaler medarbejderen ligeledes en lille del af lønudbetalingen til Seguridad Social som virksomheden, udover virksomhedens afregning, indbetaler til Seguridad Social da virksomheden tilbageholder beløbet i medarbejderens løn. Samlet indbetaling virksomhed + ansat udgør cirka 35-40% af medarbejderens bruttoløn afhængig af i hvilken branche virksomheden udøver sin aktivitet. Jo mere risikobetonet virksomhedens aktivitet er, jo højere er indbetaling af Seguridad Social kvoten.
· Regimen de Autonomos er kategorien hvori selvstændige erhvervsdrivende indbetaler deres kvote til Seguridad Social systemet. Kvoten kan varierer afhængig af den selvstændige erhvervsdrivendes alder, virksomhedens struktur samt hvilket beløb den selvstændige erhvervsdrivende ønsker at indbetale men minimumskvoten ligger på knap 270 € pr. måned. Der er dog i de seneste år indført bonus-ordninger for nyopstartede virksomheder som reducerer den månedlige kvote som indbetales til Seguridad Social i de første år af den nyopstartede virksomhed. Bonusordningen giver mulighed for månedlig indbetaling af kvote på ca. 50 € de første 6 måneder efter virksomhedens opstart (afhængig af virksomhedsstruktur og den erhvervsdrivendes alder) og forøges gradvist i de kommende 1 – 1 ½ år efter virksomhedens opstart.
· Regimen Especial Empleados de Hogar er kategorien hvori arbejdsgiver indbetaler Seguridad Social kvote for husassistenter. Indbetaling af Seguridad Social kvote for husassistenter afregnes via tabel afhængig af husassistentens løn. Laveste indbetaling udgør ca. 45€ pr. måned og er progessiv stigende frem til indbetaling af ca. 240 € pr. måned for lønafregninger på 825 € og opefter.
Specielt udlændinge der flytter til Spanien skal være opmærksomme på at man ikke automatisk er berettiget til de ydelser som Seguridad Social systemet dækker, også selv om man er skatteborger i Spanien og afregner skat til de spanske skattemyndigheder. Borgere der ikke umiddelbart er “medlem” af Seguridad Social systemet kan dog modtage lægehjælp og visse økonomiske ydelser enten via familieforhold eller grundet meget dårlig social eller økonomisk situation. Mange udlændinge har dog ikke umiddelbart familiemedlemmer i Spanien som berettiger til at modtage ydelser fra Seguridad Social systemet – specielt lægeassistance – og har ejheller en økonomisk dårlig situation som berettiger til at blive inkluderet i det spanske sygehusvæsen. Hvis ikke man er berettiget til offentlig sygesikring på anden vis kan man tilmelde sig offentlig sygesikringssystem via indbetaling af en månedlig kvote. Dog giver denne type “medlemsskab” af sygesikringen ikke samme dækning som en borger der på anden vis er dækket af sygehusvæsenet.
Kommer man som borger fra et andet EU-land er der dog aftaler indenfor EU-landene som koordinerer dækning af borgere som flytter fra et EU-land til et andet. Som EU-borger kan du kun være dækket af et lands lovgivning omkring de relevante ydelser. Man er som EU-borger berettiget til samme rettigheder og forpligtelser som borgere der er født i tilflytningslandet. Når der ansøges om ydelser eller pension i tilflytningslandet skal inkluderes de perioder som borgeren har optjent eller indbetalt til i andre EU-lande grundet arbejde eller andre rettigheder optjent i andet EU-land. Modtager man offentlig pension i fraflytningslandet er man som udgangspunkt ligeledes berettiget til at blive inkluderet i det offentlige spanske sygesikringssystem på lige fod med spanske pensionister. Husk dog at denne tilmelding til den offentlige sygesikring ikke foregår automatisk men man skal selv tilmelde sig hos de relevante myndigheder i Spanien for at blive inkluderet i den spanske offentlige sygesikring.
Har I yderligere spørgsmål vedrørende spansk sygesikringssystem er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen på info@www.gron-andersen.es eller tlf. 951910649 eller 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg