Hvilke skattemodeller skal jeg indberette i Spanien

Hvilke skattemodeller skal jeg indberette i Spanien 

Man skal være opmærksom på at de spanske skattemyndigheder ikke automatisk opkræver skat der skal afregnes. Visse lokale skatter som Ejendomsskat (IBI), renovationsafgift (Basura) og vægtafgift på bil (IVTM) bliver opkrævet af kommunen og kan lægges til betalingsservice over bankkonto. Afregning af nationale eller autonome skatter skal normalt selv deklareres og afregnes af skatteyderen. Derfor er det vigtigt at man er opmærksom på dead-lines for indlevering af de forskellige skattemodeller. Hvilke type skattemodeller der skal indsendes afhænger af borgerens skattemæssige tilknytning til Spanien.

Personer der er fast bosiddende i Spanien, d.v.s. skatteresidenter i Spanien.

Skatteresidenter i Spanien skal som udgangspunkt indlevere spansk årsopgørelse (IRPF = Modelo 100) hvori deklareres indtægter, fortjenester og anden indkomst i det pågældende skatteår. Det spanske skatteår løber fra januar til december lige som det danske skatteår. Dead-line for indlevering af afregning af spansk selvangivelse er d. 30. juni det efterfølgende år. Er visse forudsætninger opfyldt kan der være borgere, der ikke er forpligtet til at præsentere denne skattemodel. Dogkan det ofte være en fordel at gøre det alligevel for efterfølgende at kunne bevise sit skattetilhørsforhold til Spanien. Pensionsmodtagere der hører under den “nye ordning” (hvis pensionsindtægter beskattes i Danmark trods residencia i Spanien) skal være opmærksomme på at de også er forpligtet til at præsentere spansk selvangivelse dog med fradrag for dansk betalt skat.

Formuebeskatning (IP = modelo 714) skal ligeledes afregnes inden udgangen af 30. juni det efterfølgende år. Formueskatten er underlagt lovgivning for hver Autonom-regering og forskellige regler er gældende afhængig af hvilken region man er bosiddende i. Hvis man bor fast i Andalusien skal residenter der har en nettoformue som overstiger 700.000 € pr. person deklarere og afregnes formueskat. Husk at der i fomuebeskatning skal indregnes aktiver og værdier uanset hvor i verden disse aktiver befinder sig.

Informationsmodel (modelo 720) er for de residenter som er i besiddelse af aktiver og/eller værdier udenfor Spanien. Man skal være opmærksom på at denne skattemodel skal indsendes senest d. 31. marts det efterfølgende år. Der er ikke tale om afregning af skat men informationer der skal indsendes til de spanske skattemyndigheder. Skattemodellen deles i tre moduler; bankkonti, fast ejendom og andre aktiver. Har man i en eller flere af disse moduler værdier udenfor Spanien for mere end 50.000 € er man forpligtet til at indsende denne informationsformular. Har man indsendt denne formular er man kun forpligtet til at gentage deklarationen i de efterfølgende år hvis der er ændringer i aktivernes sammensætning, værdistigning eller ejerskab.
Ovenstående skattemodeller er de mest almindelige som skatteresidenter i Spanien skal indsende. Er man selvstændig erhvervsdrivende i Spanien skal der indsendes yderligere skattemodeller hvori afregnes kvartalsregnskab som IVA (spansk moms) og a conto skat af kvartalets fortjeneste. Hvilke skattemodeller der skal indsendes afhænger af virksomhedsformen. Tilbageholdt skat i medarbejderes løn og husleje afregnes ligeledes kvartalsvist. Drives aktiviteten via spansk anpartsselskab (Sociedad Limitada) skal der ligeledes indsendes og afregnes Selskabsskat en gang om året samt regnskab deponeres hos den spanske Erhvervsstyrelse (Registro Mercatil).

Personer der ikke er fast bosiddende i Spanien, d.v.s. skatteresident udenfor Spanien.

Hvis ikke man er skatteresident i Spanien og ikke ejer fast ejendom eller har indtægter der stammer fra Spanien er man som udgangspunkt ikke skattepligtig til Spanien. Dog er der situationer hvor man som Ikke Resident er skattepligtig til de spanske skattemyndigheder. Man benytter model 210 til stort set de fleste indberetninger tilknyttet beskatning af Ikke Residenter, men der kan i enkelte situationer skulle benyttes andre skattemodeller. Har man tvivl er det tilrådeligt at spørge en sagkyndig.
Hvis man ejer fast ejendom i Spanien skal man afregne Ikke Resident skat til de spanske skattemyndigheder. Der er tale om afregning af “Lejeværdi af egen bolig” svarende til “Ejendomsværdiskat” som i den danske selvangivelse afregnes af bolig. Dead-line for afregning af Ikke Resident skat er d. 31. december det efterfølgende år (d.v.s. skat for år 2015 afregnes inden udgangen af december 2016).

Hvis man udlejer boligen skal man umiddelbart efter kvartalets afslutning (senest d. 20. måneden efter kvartalets afslutning) afregne skat af lejeindtægten til de spanske skattemyndigheder. Skatteprocent samt benyttese af fradrag afhænger af hvilket land Ikke Residenten er skatteborger i. Er Ikke Residenten skatteborger i et andet EU-land, Norge eller Island kan der i et vist omfang benyttes fradrag fra omkostninger med relation til boligen eller udlejen samt reduceret skattesats på 19%. Er Ikke Residenten skatteborger i et land udenfor EU, Norge eller Island kan der ikke benyttes fradrag men afregnes skat af den fulde lejeindtægt samt benyttes normal skattesats på 24 %.

Når man som Ikke Resident sælger bolig er køber pr. lov forpligtet til at tilbageholde 3 % af salgsprisen og indbetale denne a conto skat til de spanske skattemyndigheder. Sælger skal senest 4 måneder efter salgsdato indsende skatteopgørelse hvori opgøres regnskab over fortjeneste eller tab ved salget af boligen. Eventuel restskat afregnes eller hele eller dele af det tilbageholdt beløb ansøges om at blive refunderet.

Hvis man som Ikke Resident arbejder en periode i Spanien vil denne arbejdsindtægt som udgangspunkt være underlagt spansk beskatning da arbejdet anses for udført i Spanien. Hvilke forpligtelser man har som arbejdstager afhænger af arbejdsgivers tilknytning til Spanien samt virksomhedens struktur. I visse tilfælde tilbageholder og indbetaler arbejdsgiver Ikke Residentens skat, men i andre situationer kan Ikke Residenten være forpligtet til selv at indberette og betale skat af arbejdsindtægten.

Har man som Ikke Resident økonomisk aktivitet og driver egen virksomhed i Spanien er forpligtelserne overfor de spanske skattemyndigheder lig de forpligtelser en person der er resident har, d.v.s. kvartalsregnskab med eventuel IVA-regnskab.

Det er vigtigt at kontakte sagkyndig for at få fuld klarhed over hvilke skattemodeller man er forpligtet til at præsentere i forhold til ens situation og tilhørsforhold i Spanien.

I er velkomne til at kontakte os på info@www.gron-andersen.es eller tlf. 0034-951910649 & 0034-647911302. Af Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg