cache_2437341729

Informasjon vedr beskatning av ikke-bosatte i Spania som eier fast eiendom lokalisert i Spania.

Det finnes flere typer eiendomsbeskatning for personer som ikke er bosatt i Spania, men eier eiendom i Spania.

Det skilles mellom om det er privatpersoner som eier eller om det er utenlandske selskaper.

Likeledes avhenger skatten av om det er leieverdien av egen bolig eller om du har leieinntekter fra eiendommen.

Den “normale” beskatningen er at en eller flere personer eier en eiendom som de bruker som fritidsbolig (det er her snakk om “generelt” eierskap og ikke Time Share-leiligheter).

På denne sekundære boligen/eiendommen skal du betale IRPF (leieverdi av egen bolig) til spanske skattemyndigheter.

Denne skattleggingen er årlig og betales via skatteskjema 210.

Beskatningen beregnes på grunnlag av kommunens eiendomsvurdering for det aktuelle året (valor matrikkel) eller, dersom dette ikke er mulig, kjøpesummen.

Denne skattleggingen forfaller til betaling året etter og senest innen utgangen av desember.

Dersom en ikke-hjemmehørende skattyter kun har eid eiendommen en del av året, beregnes skatt kun for den perioden skattyter har eid eiendommen.

Gebyret for å utarbeide den årlige skatten for et par er 90 Euro + 21% IVA

For hver ekstra person som er medeier (foruten to), vil en tilleggsavgift på €10 + 21% IVA bli belastet.

Dersom det er et utenlandsk selskap som helt eller delvis eier eiendommen, er det andre forhold som gjelder.

Tidligere måtte utenlandske selskaper som ikke brukte eiendommen til å drive næringsvirksomhet i Spania gjøre opp med en normalt ganske høy Non-Resident-beskatning (3 % av kommunens eiendomstakst). Siden 2013 har imidlertid utenlandske selskaper vært fritatt for å betale Ikke Resident skatt med mindre selskapets nasjonalitet (eller aksjonærene i selskapet) kommer fra et land som av spanske skattemyndigheter anses å være et skatteparadis. At denne beskatningen har opphørt er en stor fordel for danske selskaper som eier fast eiendom i Spania siden disse, etter oppsigelsen av dobbeltbeskatningsavtalen med virkning fra 2009, har måttet betale ikke-hjemmehørende skatt til spanske skattemyndigheter.

Denne skatten skal betales før slutten av januar, like etter slutten av året.

Prisen for å utarbeide denne skattemodellen vil normalt variere mellom €150 – €300 + 21 % IVA avhengig av vanskelighetsgrad og antall eiendommer selskapet eier i Spania.

Dersom den ikke-bosatte skattyter (privatperson) leier ut boligen og har leieinntekter, skal skatt på disse leieinntektene også betales til spanske skattemyndigheter da eiendommen ligger på spansk territorium.

Dersom eieren av eiendommen er skattemessig bosatt i et annet EU-land, kan han (siden 2010) trekke kostnader fra leieinntektene og skal kun betale skatt av overskuddet. Danske statsborgere kan derfor trekke kostnader fra leieinntektene, til tross for at det i dag ikke er noen dobbeltbeskatningsavtale mellom Danmark og Spania.

Hvert kvartal gjøres det et lite regnskap over leieinntekter og -utgifter, og det beregnes en skatt på 24,75 % av overskuddet. Du kan imidlertid kun trekke fra kostnader som er direkte knyttet til eiendommen og utleien. Kostnader kan kun trekkes fra i den andel boligen er leid ut, d.v.s. dersom boligen er leid ut 1/3 av kvartalet vil du kun ha rett til å trekke fra 1/3 av kvartalets kostnader. I denne situasjonen vil du normalt trenge en skattekonsulent for å utarbeide disse kvartalsregnskapene.