Konsulentbureau

FAQ
Konsulentbyrået “Grøn & Andersen” er det alltid en danske som tar telefonen. Det er bare en detalj, men den inneholder hele ideen.

Til å fra flytting Spania

Ved til å fraflytning oppstår der mange tvil; hvordan skal jeg melde fra flytting?, hvilken tid på året er det mest fordelaktigt å flytte?, I hvilke myndigheter bør jeg registrere til flyttingen?, hva med skatt? og helsetrygsforsikring?, etc..

Vi kan veilede våre klienter gjennom hele prosessen og gi råd og veiledning om, hvor man skal gå og hva du skal huske og gjøre både i fra flyttingslandet og registrering i til flyttingslandet.

Residencia “Spansk Opholdstillatelse”

Residencia Certifikat er et registreringsbevis for EU-borgere, der bosætter sig i Spanien. De personer, som opholder sig i Spanien i mere end tre måneder, SKAL registrere sig som residenter i Spanien. Dette er et krav fra det spanske Indenrigsministerium og registreringen foretages via det spanske Nationalpoliti. Dette certifikat er, for EU-borgere, ikke tidsbegrænset, men skal afmeldes hvis man fraflytter fra Spanien.
Udover ansøgning om Residencia Certifikat, skal man ved tilflytning til Spanien ligeledes registrere sig på Kommunen (Ayuntamiento), Skattevæsene og Sygesikringskontoret.

Nie Nummer “Spansk ID Nummer”

NIE-nummer er et spansk identifikationsnummer (svarende til dansk CPR-nummerbevis). Selv om man ikke er resident i Spanien, vil det ofte være nødvendigt at have NIE-nummer, bl.a. ved køb af fast ejendom, indregistrering af køretøj i Spanien, skattebetalinger, arv, m.m.

Spansk Helsetrygforsikring “Seguridad Social”

Det er selvsagt viktig å bli registrert ved den spanske helsetrygsforsikring når du flytter til Spania. Så blir du inkluderet i den offentlig spanske helsetrygsforsikring og har ret til helsehjælp.
Vi søker europeiske helsetyrgskortsygesikringskort (blå kort), blankett (S1) E-121, E-106, E-107, E-108 og inkludering av familiemedlemmer og anvendelse av lege.
 

Din ektefelle/partner, barn/unge under 26 år, kan inkluderes i din helsetrygsforsikring og vil ha samme rettigheter til å motta offentlig helsetrygsforsikring som den sikrede.

Mottakere av sosiale pensjoner (alderspensjon eller uførepensjon) og førtidspensjonister kan automatisk bli dekket av den spanske shelsetrygsforsikring. De må ta med en blankett med fra utbetalingslandet S1 (E-121 eller E-106), og kan bruke denne blankett til å melde deg inn i den offentlige helsetrygsforsikring i Spania (INSS- Instituto Nacional de la Seguridad Social).

Når du har fått helseforsikringsnummer av INSS, må du registrere deg ved det lokale legecenter og velge en familielege og bestille det spanske helsetrygskort. 

Europeisk Helsetrygskort

Alle der reiser til et annet EU-land i en midlertidig periode,må be om dette helsetrygskort i tilfelle de trenger akutt legehjelp i dette land.

Pensjonister og førtidspensjonister som er dekket av den spanske helsetrygsforsikring gjennom blankett S1 (E121/E106), må søke om et europeisk helsetrygskort fra myndighetene i det land de mottaker pensjonen/førtidspensjonen fra.

Familiemedlemer til pensjonister og førtidspensjonister har også rett til å bli
dekket av den spanske helsetrygsforsikring.

Søknad om EU Pensjoner

Vi hjelper deg med å søke om alderspensjon fra andre EU-lande. Når du må søke om pensjon fra dit hjemland, må man normalt sende søknaden til pensjons myndigheten i bostedslandet (f. eks. Spania), personer som ”bare” har rett til pensjon fra Norge, kan prøve å søke direkte fra NAV Utland, da dette vanligvis går mye raskere, men det er ikke alltid dette kan gjøres, fordi de ber innsende søknaden I Spania.

Utveksling av førerkort

EU-borgere, som flytter til Spania, vil snart utveksle sit norkse førekort til et spansk EU-førekort, men er ikke forpliktet til å gjøre detfør den 19. Januar 2015. Hvis du har et norsk førekort og vil vente med å endredette til år 2015, må du få det registrert ved Trafik Kontoret, for å unngå sanktjoner.
Men hvis det er utløpt eller er blitt stjålet, må det utveksles med et spansk EU-førekort.

Fornyelse af spansk EU-førekort:

10 år opp til 45 år, 5 år fra 45 år til 65 år, fra du er 65 år må førekortet fornyes hvert to år.

For å unngå problemer med det spanske politi, er det en god idé å få det utvekslet så snart som mulig eller få det registrert og få lavet en legeerkæring ved en autoriseret lege.

(Råd: I stedet for å få det registreret, kan man like godt få det utvekslet med det samme).

NOTE:. Hvis du har mottat en fartsbøte, parkeringsbøte, etc…, må førekortet utveksles til et spansk EU-førekort, årsaken til dette er, at ellers har Spania ingen
sjance til å
gjøre klipp i det norske førekort.
(Hvis ikke førekortet er utløbet er det ikke påkrevd å lage legeattesten, hvis for eks. førekortet utløber inden 2015 må du lave en legeattesten).

Dem som fikk utvekslet ssit førekort til det spanske innen 19. Januar 2013 ikke atgjøre noe.

Skatteråd

Fortell oss om dine planer og vivil hjelpe deg til å få dem til å realiseres. Du kan trygt la dekjedelige oppgaver økonomiske og prosessuelle plikter i forbindelse med virksomheten til oss.

For å oppnå dette, har vi et profesjonelt team som er ijevnlig kontakt med myndighetene og derfor alltid ha oppdatert informasjon om de administrative tiltak innenfor kontroll, revisjon og inspeksjon. Vårt teamutfører også administrative analyse av reglene for bedriftens rettigheter. Vi er alltid tilgjengelig for deg, selv de beste profesjonelle konsulenter erikke for mye bruk hvis de ikke er forberedt på å ta vare på din tvil og administrere dine saker akkurat når du trenger det.

Spansk og internasjonal skatterett

Når noen form for økonomisk aktivitetbegynner eller når du gjør personlige beslutninger, bør de skattemessige konsekvensene alltid vurderes for å velgeden mest fordelaktige løsningen.

Ved å sammenligne og vurdere ulikeforhold (nåværende og fremtidige inntekt,eiendom, juridiske og skattemessigerammeverk ) vi prøver å planlegge ogberegne skattemessige konsekvenser, ogvi kan dermed redusere skattesatsen til et minimum. Dette gjøres alltid på grunnlag avgjeldende lover.

 

Juridisk bistand hus-kjøp og salg

  • Utvikling ogundersøkelser avsjøpsavtaler og utvekslingskontrakter
  • Utvikling og undersøkelser av  utleiningskontrakter for eiendom og selskabslokaler
  • Utvikling og undersøkelser av sjøpsavtaler
  • Utvikling og undersøkelser av utvekslingskontrakter
  • Notarbeføjelser
  • Ratifisering af notardokumenter
  • Juridiske undersøkelser av eiendommen eierskap, samt rettigheterog plikter dertil
  • Behandling av privat overdragelseskontrakter og notardokumenterfør registrering i eiendomsregisteret

Registrering og godkjenning av virksomhets titler

Har du en norsk tittel (for eks. lege, sykepleier) og skal bruke dette til å arbejde I Spania er du pålagt å få dette registreret I Spania (godkjenning gjennom EU).

Registrering I Spania blir gjort I Madrid og kan tage helt op til et år.

For dette er det viktig å ha alt original dokumentasjon som tittel, examensbevis, antall timer du har studert og hvilke fag du hadde.

En annen viktig dokumentasjon Spania krever, er en bekreftelse fra Helse departementet, som bekrefter at du har lov til å praktisere som lege eller sykepleier “Sertifikat og Good-Standing”.

I noen tilfeller (forskjellig for hvær tittel) Skal der etter å få sin tittelregistrert, skrives inn i den spanske Colegiet” Colegiado. Hvor der betales en kvote hvær kvartal og er dekket med ansvarsforsikring ……

Registrering for uførhet grad

De spanske skattereglene gir mulighet for å øke personfradrag, dersom skattyter har en «godkjent» uføregrad. Dette vil betyr lavere skatt for skattyteren.
Imidlertid oppstår det et problem i forbindelse med dette trekk, i tilfelle av en skattyter ikke har fåt godkjent uføregraden  av den spanske myndighet. Ifølge de spanske skattemyndigheter mener de at denne uføregrad skal bli «godkjent» av de spanske myndigheter for at den spanske skattemyndigheter godtar fradraget.
For å få sin utenlandsk uføregrad registrert / godkjent i Spania, bør skattytere sende inn en søknad til myndighetene for å få «tildelt» en grad av uførhet i Spania og vedlegge oversatt dokumentasjon av pasientjournaler og komunikationer som tilgjengelig for invaliditeten (diagnose).

Avhengig av invaliditetsgradens størrelse kan skattyteren bruke uføretrygden på mellom 2316 Euro og fram til 9354 Euro.
Denne prosessen er tidkrevende og har kostnad for oversettelse og mulig tolk. Mange har ikke hatt sin norske uføregrad godkjent/ akseptert i Spania men har likevel brukt dette fradraget i Spania.

Inntil har de spanske skattemyndighetene ikke fokusert på disse fradragene og derfor har der «normal» ikke har vært problemer med å bruke dette fradraget, selv om man ikke har hatt sin uføregrad godkjent i Spania. De spanske skattemyndighetene har begynt å stramme opp på disse fradragene, og vil være sikker på at skattytere som bruker dette fradraget, har også denne uføregrad «godkjent» i Spania.
Er det ikke tilfellet, kan de spanske skattemyndighetene gi bøter for dette og gjøre en skatteberegning UTEN dette fradraget og kreve en etterskat pluss renter og ytterligere straff. Det er derfor viktig, at man er klar over dette kravet fra skattemyndighetenes side, så skattyteren er klar over at de kan risikere en ekstra krevning fra de spanske skattemyndighetene i tilfelle de bruker fradrag uten å påvise graden av invaliditet i Spania.

Skattecertifikat “Certificado de Residente Fiscal en España”

Av og til har normen som har oppholdstillatelse i Spania bruk for et dokument utstedt av den spanske skattemyndigheter kalt “Skattemessig bosted sertifikat / ligningsattest “Certificado de Residente Fiscal”. Dette dokumentet må ikke forveksles med “registreringsbevis for EU-borgere” (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión “), da dette er et dokument utstedt av National Politiet, og  alle som er bosatt i Spania i over tre måneder må be om . Den spanske skatteattest, kan bare gis til dem som sender inn selvangivelsen i Spania, det vil si alle de som bor her i mer enn 183 dager i året.
Dette dokument kan være svært nyttig hvis du har bruk for å bevise for hjemlandet at du ikke lenger er skattepliktig der. Så undgår du at der blir trukket skatt av
din pensjon eller annen type inntekt, eller rett og slett fordi dit hjemeland krever det for å bli skattefritaget der.

En annen fordel med dette beviset er at du kan unngå at Skattekontoret inneholder en mengde på 3% av salgsprisen fra salg av ditt hjem eller eiendom i Spania, som  utgjør et tilbakeholdt utelukkende for ikke-residenter. Du kan bevise at du er bosatt i Spania ved å bringe skatte-certifikatet til notarius.

Faktum er, takket være de mange skandinaviske kunder over mange år har vist oss deres tillit. Desuten vet vi alle, at våre medborgere fra Nord-Europa har alltid vært den mest berørte i forhold til skattespørsmål.