Skat af udenlandsk invalidepension

cache_2455284861Pensionister med bopæl i Spanien, som modtager pension fra et andet land tilkendt på baggrund af en permanent invaliditet, kan under visse omstændigheder blive fritaget for at betale skat til Spanien af denne pension. Det er dog et krav at der er tale om “Social Pension” d.v.s. ikke private forsikringer eller andre typer kompensationer. Betingelsen for at pensionen kan blive fritaget for beskatning i den spanske selvangivelse er, at den førtidspension, man bliver tilkendt på baggrund af invaliditeten, kan sidestilles med samme type spanske invalidepensioner som hedder ”Gran invalidez” eller ”Invalidez absoluta y permantente”. Netop de to typer invalidepensioner er i Spanien fritaget for beskatning. Kan den udenlandske pension sidestilles med ovennævnte spanske pensioner vil den være fritaget for spansk beskatning.

Der har i mange år manglet klare retningslinjer for, hvilke krav der skal være opfyldt for at kunne anse pensionen som værende fritaget for beskatning. De spanske myndigheder ønsker nu at kontrollere og klarlægge hvilke typer pensioner der kan sidestilles med de spanske og dermed fritages for beskatning. Derfor stiller de spanske skattemyndigheder fra skatteåret 2014 (selvangivelsen som skal indsendes inden udgangen af juni 2015) som en betingelse for at acceptere fritagelsen, at Seguridad Social gennemgår hver journal og vurderer om typen af udenlandsk pension, som skatteyderen modtager, kan sidestilles med de spanske pensioner.

Ansøgning om skattefritagelse skal indsendes til de spanske skattemyndigheder sammen med dokumentation der bekræfter invaliditeten (tilkendelse af udenlandsk førtidspension udstedt af den udenlandske myndighed, lægejournaler m.m.) oversat til spansk af autoriseret translatør.  De spanske skattemyndigheder vil derefter i samarbejde med Seguridad Social vurdere hvorvidt typen og graden af invaliditet, som ansøgeren fremlægger, kan godkendes som værende skattefritaget i den spanske selvangivelse.

Husk, der er udelukkende tale om fritagelse af social pension tilkendt af udenlandsk myndighed og ikke andre indtægter, der er tilkendt på grund af invaliditeten.

Da der ikke hidtil har været klare retningslinjer for, hvornår en udenlansk pension kan fritages for spansk beskatning, har mange skatteydere i tidligere år blot valgt ikke at oplyse den udenlandske pension i den spanske selvangivelse. I de tilfælde, hvor der bliver foretaget inspektion af selvangivelsen, vil man skulle indsende diverse materiale vedr. invaliditeten og håbe, at de spanske skattemyndigheder accepterer at pensionen kunne fritages og derfor ikke var inkluderet i selvangivelsen. Med dette nye kriterium skal man være opmærksom på at dette ikke længere vil blive accepteret af de spanske skattemyndigheder. Fra nu af er det et krav, at man har ansøgt om skattefritagelse af pensionen for ikke at oplyse den (med effekt fra selvangivelsen for 2014). Med andre ord, man kan nu ikke blot ”lade være med” at inkludere pensionen men skal have ansøgt om skattefritagelse forinden.

Vi vil derfor råde modtagere af udenlandsk pension til at ansøge om at få pensionen godkendt af de spanske skattemyndigheder så hurtigt som muligt. Som tidligere nævnt vil det nye kriterium få virkning allerede i den spanske selvangivelse for 2014 som skal præsenteres og betales senest inden udgangen af juni 2015.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg