Skatteinspektioner Spanien (Agencia Tributaria)

Personer der er fast bosiddende i Spanien skal hvert år indsende skatteopgørelse til de spanske skattemyndigheder i månederne maj og juni,  dette uanset om skatteyderen er underlagt ny eller gammel ordning (betaler skat i DK eller Spanien). Når skatteopgørelsen er indsendt har de spanske skattemyndigheder 4 år til at foretage inspektion på hvorvidt de deklarerede oplysninger og indtægter er korrekte. Afhængig af hvad deklareres i skatteyderens spanske selvangivelse kan skattemyndighederne foretage inspektion og ønske at kontroller f.eks. at de deklarerede beløb stemmer overens med de rent faktisk udbetalte, at privattegnede pensionsordninger rent faktisk er opsparet i privat regi, at fradrag for skat betalt i Danmark rent faktisk er afregnet til de danske skattemyndigheder, m.m..

Hvis ikke de spanske skattemyndigheder modtager svar / dokumentation / afklaring af de elementer de har foretaget inspektion på kan man risikere at få opkrævninger på efterskat som ellers kunne være undgået ved blot at indsende besvarelse og dokumentation til de spanske skattemyndigheder. Det er derfor vigtigt at skatteborgere i Spanien er opmærksomme på breve modtaget fra de spanske skattemyndigheder (Agencia Tributaria eller AEAT). Mange begår den fejl at de ikke reagerer på brevene, enten fordi de ikke forstår teksten eller fordi skatteyderen ikke modtager brevet. Det er derfor vigtigt at de spanske skattemyndigheder bliver informeret om skatteyderens korrekte adresse. Flytter skatteyderen enten enten internt i Spanien eller fraflytter til andet land skal skattemyndighederne informeres om den nye adresse. Det er skatteyderens forpligtelse at skattemyndighederne er korrekt informeret om den aktuelle adresse. Man kan hos de spanske skattemyndigheder få oprettet “elektronisk postkasse” og bede om at få breve og komunikationer fra de spanske skattemyndigheder tilsendt via e-mail. Dette kan være en rigtig god løsning hvis der er problemer med postgangen i området man bor i.

Modtages skrivelser fra de spanske skattemyndigheder ikke af skatteyderen kan denne, som nævnt, risikere at få ekstraopkrævning på skat som ellers kunne være undgået hvis brevene fra skattemyndighederne var nået korrekt frem og blevet besvaret. En skatteinspektion har normalt følgende procedure:

  • Man modtaget et brev fra de spanske skattemyndigheder (Agencia Tributaria) hvori de spanske skattemyndigheder enten beder om dokumentation eller afklaring på differencer de mener at have fundet i de deklarerede beløb. Normalt har man 10 dage til at besvare brevet og indsende de relevante dokumenter og / eller afklare deres tvivl. Besvarer man ikke dette brev vil man efterfølgende modtage en bøde som normalt er på 150 € (dog kan der gives 25% rabat i beløbet hvis bøden afregnes indenfor deadline der fremgår for indbetaling). Skattevæsenet udsender brevet to gange. Reagerer skatteyderen ikke på de to tilsendte breve (enten fordi skatteyderen ikke modtager brevet fordi adressen ikke er korrekt registreret hos de spanske skattemyndigheder eller fordi skatteyderen ikke har forstået vigtigheden af at indsende besvarelse på inspektionen) så vil skattemyndighederne offentliggøre inspektionen i BOE (svarende til “Statstidende”). Med denne offentliggørelse anses skatteyderen for informeret om skatteinspektionen.
  • Hvis skatteyderen ikke reagerer på ovennævnte breve eller offentliggørelsen, så vil de spanske skattemyndigheder gå videre med inspektionen som om skatteyderen ikke kan dokumentere eller forklare de differencer som skattevæsenet har ønsket afklaring på.  Herefter udsender de spanske skattemyndigheder forslag til beløb for den efterskat de skønner skatteyderen skal betale i henhold til skattemyndighedernes beregninger (Propuesta de Liquidación). Fra skatteyderen modtager dette brev har skatteyderen 10 dage til at anke skattemyndighedernes forslag til opkrævning af efterskat.
  • Reagerer skatteyderen stadig ikke på ovennævnte krav af efterskat vil skattemyndighederne lukke inspektionen som om skatteyderen er indforstået med opkrævningen og udsende afgørelse om beløbet der skal afregnes i efterskat (Resolución). Der vil i beregningen blive tillagt renter af beløbet for efterskatten fra perioden hvor skattemodellen skulle være afregnet og frem til betalingsdato.  Normalt vil der ligeledes her blive pålagt bøder for ikke at have reageret på de tidligere tilsendte breve samt indbetaling af skatten efter deadline. Skatteyderen vil få tilsendt et “betalingsbrev” med stregkoder som skatteyderen skal benytte til at afregnes efterskatten i banken.
  • Hvis skatteyderen ejheller reagerer på ovennævnte afgørelse og ikke afregner betalingsbrevet i banken vil de spanske skattemyndigheder tage udlæg i skatteyderens aktiver. Normalt begynder skattemyndighederne at udsende krav i bankerne og der vil blive foretaget udlæg i saldo på skatteyderens bankkonti (embargo). Men afhængig af beløbets størrelse kan skattemyndighederne ligeledes foretage udlæg i biler, ejendomme samt andre aktiver.

Ovennævnte procedure er den normale for en skatteinspektion og foretages helt automatisk i henhold til spansk skattelovgivning. Det er derfor vigtigt at man reagerer på breve modtaget fra spansk skattevæsen. Reageres der ikke på inspektionen kan man risikere at få skatteopkrævninger som ellers kunne være undgået ved at indsende de informationer eller dokumenter de spanske skattemyndigheder beder om. Specielt skal residenter i Spanien, som er underlagt “nye ordning” og afregner skat i Danmark, være opmærksomme på at de ligeledes har forpligtelser overfor de spanske skattemyndigheder. De spanske skattemyndigheder kan ønske dokumentation for at skatten rent faktisk afregnes i Danmark. Reageres ikke på deres krav om dokumentation / information, kan man risikere de spanske skattemyndigheder ligeledes ønsker afregning af skat i Spanien. Ærgerligt, da afregningen af skatten i Danmark kan bevises ved at sende de spanske skattemyndigheder en kopi af dansk årsopgørelse hvoraf fremgår dansk skatteafregning (med officiel oversættelse).

Husk, de spanske skattemyndigheder har 4 år fra deadline for præsentation til at foretage inspektion. Skattedeklaration for år 2015 som præsenteres senest 30. juni 2016 bliver derfor “forældet” ved udgangen af juni 2020. Dog skal man altid reagere på breve fra de spanske skattemyndigheder. Ofte tror skatteyderen at dette brev jo er “for gammelt” da det først modtages efter deadline for inspektion er overskredet. Dog, hvis de spanske skattemyndigheder forinden har udsendt brev og “offentliggjort” kravet, så afbrydes forældelsesfristen og skattemyndighederne kan gå videre med deres krav.

En generel fejltagelse er at tro, at man blot kan flytte tilbage til Danmark og glemme alt om Spanien og spansk skat. Uanset om man fraflytter Spanien har de spanske skattemyndigheder stadig ret til at foretage inspektion for de seneste år hvor man stadig var skatteresident i Spanien. Har man ikke informeret de spanske myndigheder om fraflytningen og den nye adresse, så vil eventuelle breve med skatteinspektion ikke nå frem til skatteyderen. I så fald vil de spanske skattemyndigheder fortsætte inspektionen i henhold til ovennævnte procedure. Har skatteyderen ikke længere aktiver at tage udlæg i beliggende i Spanien kan de spanske skattemyndigheder kontakte de danske myndigheder og inkassere deres krav via den danske Gældsstyrelse. Til trods for der ikke eksisterer Dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien eksisterer fortsat Informationsklausul og samarbejde om opkrævning af udestående landene imellem.

Kort sagt, husk at melde korrekt adresseændring hos de relevante myndigheder uanset om man flytter internt i Spanien eller fraflytter Spanien tilbage til Danmark.   

Husk ligeledes at reagere på breve fra de spanske skattemyndigheder. Der kan være tale om en inspektion og de spanske skattemyndigheder “glemmer” ikke inspektionen blot fordi skatteyderen ikke besvarer brevet eller er fraflyttet uden at efterlade ny adresse. I værste fald kan skatteyderen få opkrævninger år efter fraflytningen og kravene kan blive opkrævet via Gældsstyrelsen i Danmark.

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller  telefon 951910649 eller mobil 647911302.

Grøn & Anderen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg