Skilsmisse i Spanien

Når et par – uanset om der er tale om et ægteskab eller parforhold – skilles eller separeres skal der tages stilling til praktiske ting omkring bodeling samt evt. samlivet med mindreårige børn. Hvis man bor fast i Spanien er man normalt underlagt spansk lovgivning omkring forældremyndighed – også selv om man er udlænding.
Der udarbejdes en overenskomst (convenio regulador) samt bodeling (liquidación bienes gananciales).
I overenskomsten klargøres ønsket om ægteskabets ophør samt aftales forhold omkring evt. hustrubidrag, børnebidrag, samvær med børn, m.m.
I bodelingen aftales hvorledes de ejendele, aktiver samt evt. hæftelser som parret har erhvervet som fælleseje under parforholdes skal fordeles mellem de to parter.
Når parret har mindreårige børn skal der træffes beslutning omkring hvorledes børnenes dagligdag skal organiseres mellem de to forældre. Den ideelle situation er at begge forældre er enige om hvorledes samværet med børnene skal foregå. Hvis dette er tilfældet inkluderes i overenskomsten bl.a. hvorledes samværet med børnene fastlægges. Er der ikke enighed mellem forældrene skal en dommer afgøre hvorledes samværet med børnene fordeles mellem forældrene. Dommerens kriterie vil tage udgangspunkt i at værge omkring børnenes velvære.
I de seneste år er det i Spanien blevet mere udbredt at forældrene har fælles forældremyndighed. Fælles forældremyndighed er den juridiske situation, hvor forældre efter en skilsmisse eller separation, er fælles omkring forældremyndigheden over deres mindreårige børn og begge forældre har de samme forpligtelser og rettigheder. Ved fælles forældremyndighed aftales normalt ikke børnebidrag da begge forældre skal sørge for det nødvendige til børnenes underhold.
Hvis begge forældre er enige om at dele forældremyndighed vil dette reguleres i overenskomsten. Hvis det kun er den ene forældre der ansøger om dette vil det være op til dommer at beslutte hvorvidt denne situation vil være den ideelle for barnet/børnene. I disse tilfælde vil Ministerio Fiscal (svarende til Statsamtet) repræsentere den mindreårige og forsvare den mindreåriges vilkår. Der skal udarbejdes en rapport hvori vurderes forholdet mellem forældre og den mindreårige, forælderens deltagelse i samvær og forpligtelserne i forhold til den mindreårige, praktiske forhold og hvorledes det er mulighed for at ændre den mindreåriges dagligdag mindst muligt, m.m.. Er den mindreårige ældre end 12 år vil dommeren ligeledes tage hensyn til barnets ønske.
Fælles forældremyndighed er kun muligt hvis begge forældre er enige eller hvis den ene forældre ansøger om dette og dommeren skønner at dette er den bedste løsning for den mindreårige. Fælles forældremyndighed er kun muligt hvis den ene eller begge forældre beder om dette. Er det ikke tilfældet kan dommeren ikke fastlægge fælles forældremyndighed.
Under visse omstændigheder vil dommeren ikke acceptere fælles forældremyndighed. Hvis den ene ægtefælle er anklaget og under retsproces for angreb eller vold mod den anden ægtefælle eller hjemmeboende børn eller tegn på vold i hjemmet.
Ved skilsmisse kan man med fordel kontakt sin advokat for at sikre at proceduren foretages korrekt i henhold til spansk lovgivning og sikre at det aftalte mellem partnerne er korrekt beskrevet i overenskomsten og evt. bodeling.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg