Når fælles-eje skal ophøre

Når to eller flere personer ejer fast ejendom sammen kan der opstå situationer hvor det er nødvendigt at opløse dette fælles ejerforhold. Det kan være søskende der sammen ejer bolig eller skilsmisser hvor den ene part ønsker at beholde boligen og parterne beslutter at overdrage deres andel af ejendommen til en af parterne som bliver ene-ejer af boligen. En sådan overdragelse kaldes på spansk “Extincion de Condominio” og er normalt billigere at gennemføre end et almindeligt “salg” af boligens andele. Dog er det et krav at den person der bliver ene-ejer af boligen allerede er medejer. Specielt i forbindelse med skilsmisse skal man være opmærksom på at en eventuel bodeling foretaget i andet land ikke automatisk registreres hos de spanske myndigheder. Det er nødvendigt at få denne bodeling registreret hos de relevante myndigheder, heribland spansk Ejendomsregister hvis der indgår fast ejendom beliggende i Spanien.
Omkostningerne i forbindelse med overdragelsen fordeles på samme vis som hvis der er tale om en almindelig hushandel selv om parterne dog kan aftale fordeling af omkostningerne anderledes.
Langt størstedelen af omkostningerne er lig omkostningerne ved en handel (køb / salg) men i stedet for Transmissionsskat på 8% som afregnes ved en “almindelig” handel skal der ved denne type overdragelse kun afregnes 1,5 % skat af Juridiske Akter (Impuesto Actos Juridicos). Dog skal denne beskatning afregnes af hele boligens værdi og ikke kun på værdien af den andel der overdrages.
Normalt betaler “køber” omkostningerne tll notar og Ejendomsregister samt 1,5 % skat af Juridiske Akter. Husk at der er tale om 1,5 % skat af hele boligens værdi, hvilket svarer til 3% skat hvis halvdelen af boligen overdrages. Dog “spares” der 5 % skat set i forhold til almindelig transmissionsskat der udgør 8 % (op til salgsværdi på 400.000 €).
“Sælger” betaler omkostning til Plusvalia-skat til kommunen samt eventuel kapitalgevinst-skat til de spanske skattemyndigheder. Kapitalgevinst skat afregnes uanset om man er resident (via årlig spansk selvangivelse) eller Ikke Resident (via Model 210 senest 4 måneder efter overdragelsen, dog tilbageholdes 3 % ved overdragelsen og indbetales som a conto skat). I modsætning til et almindeligt salg vil det ikke være obligatorisk at være i besiddelse af Energi Certifikat.
Advokatsalær afhænger af situationen. Enten har hver af parterne sin egen advokat / rådgiver til at assistere med overdragelsen eller parterne bliver enige om at benytte samme advokat til den fulde overdragelsesproces hvilken normalt reducerer omkostningen til advokatsalær.
I forbindelse med overdragelsen vil den / de “sælgende” parter ofte ønske at udgå af eventuel fælles konto. Denne procedure skal foretages hos banken hvor de implicerede parter skal underskrive diverse dokumenter. Nogle banker kan bibevare den oprindelige konto og blot efterlade konto i boligejerens navn. Andre banker har dog brug for at åbne helt ny konto i boligejerens navn og kan ikke bibevare den oprindelige konto. Man bør derfor forhøre sig hos kontaktperson i banken for at undersøge hvorledes ændringerne bedst kan foretages.
Man skal ligeledes være opmærksom på om diverse opkrævninger (el, vand, grundejerforening, kommune, m.m.) fremgår i den endelige boligejers navn. Hvis ikke det er tilfældet skal disse betalinger reguleres så de fremover er registreret i boligejerens navn.
Af Lena Grøn & Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau
Ønsker I yderligere oplysninger er i velkomne til at kontakte os på info@www.gron-andersen.es eller 951910649 eller 647911302.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg