Skattemodeller som resident i Spanien

Vi er nu trådt ind i år 2019 og snart nærmer tiden sig til at indberette den spanske selvangivelse som forfalder til betaling i månederne maj og juni. Det er vigtigt man gør sig klart at som fastboende resident i Spanien, som udgangspunkt, er forpligtet til hvert år at indberette spansk selvangivelse hvori inkluderes alle ens indtægter og kapitalgevinster, også selv om disse er optjent og beskattet i andet land.

 

Efter ophør af Dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien skelnes i dag normalt mellem to situationer; de borgere der senest d. 28. november 2007 og senest i januar 2008 modtog pension fra DK anses for hørende under den “Gamle Ordning” mens de residenter i Spanien der er tilflyttet Spanien efter denne dato og/eller ikke modtog pension i januar 2008 hører under den “Nye Ordning”.

 

Med ophør af Dobbeltbeskatningsaftale mellem to lande betyder normalt at kildelandet, d.v.s. det land hvorfra indtægtskilden kommer, er berettiget til at beskatte indtægten. Dog finder landenes skattemyndigheder normalt en praktisk løsning på denne situation.

 

At være underlagt den Gamle Ordning betyder at pensionsindtægter stadig bliver beskattet i Spanien mens man forbliver resident i Spanien, trods Dobbeltbeskatningsaftalens ophør med effekt fra år 2009. Dog kan andre typer indtægter der stammer fra Danmark nu være skattepligtige i Danmark.

 

Er man underlagt den Nye Ordning bliver man fortsat beskattet i Danmark af pensionsindtægter og visse andre indtægter fra Danmark også selvom man flytter til Spanien. Det er vigtigt man er opmærksom på, at på trods af man betaler skat af indtægterne i Danmark, stadig er forpligtiget til at indsende spansk selvangivelse. Mange tror fejlagtigt at man ikke skal foretage sig noget i Spanien da man jo afregner skat i Danmark af sine indtægter – men dette er ikke korrekt. Selvom man afregner skat i Danmark er man stadig forpligtet til at indberette selvangivelse i Spanien også. For at undgå dobbeltbeskatning lemper man i Spanien for den danske beskatning. Da de to landes skattesystemer er forskellige kan der i visse situationer ende med at skulle afregnes en smule skat i Spanien også udover den skat der afregnes i Danmark. Vær specielt opmærksom på at renteomkostninger ikke er fradragsberettigede i Spanien hvilket er tilfældet i Danmark. Det betyder at ifald man har optaget investeringslån vil man i Spanien skulle afregne skat af afkast af investeringerne uden at kunne fratrække renteomkostningerne til dette lån.

 

Overholder man ikke sin forpligtelse om at indsende den spanske selvangivelse – også selv om denne normalt er 0-opgørelse hvis man er underlagt den Nye Ordning – kan man risikere inspektion fra de spanske skattemyndigheder og i visse tilfælde bøder og opkrævning af uberettiget skat for ikke at opfylde éns forpligtelser. Derudover kan det i visse situationer give skattefordele at have indsendt spansk selvangivelse og dermed bekræfte éns status som spansk skatteborger. I Spanien beskattes fortjeneste ved salg af fast ejendom, men er boligen deklareret som primær bolig i den spanske selvangivelse kan der være skattefordele ved salg med fortjeneste. Hvis man har benyttet boligen som primær bolig i tre år (deklareret denne som bolig i de sidste tre årlige spanske selvangivelser) kan eventuel fortjeneste være helt eller delvist skattefri hvis den geninvesteres i en ny primær bolig. Er man fyldt 65 år og har deklareret boligen som primær bolig i de seneste tre år vil fortjenesten være helt skattefri.

 

Udover den spanske selvangivelse er der ligeledes Formuebeskatning i Spanien. Overvejer man at flytte til Spanien skal man derfor tage højde for denne beskatning og kan med fordel foretage en simuleret beregning på denne beskatning ud fra sin økonomiske situation. Formueskatten er underlagt hver Autonomregering i Spanien. Afhængig af hvor i Spanien man overvejer at flytte kan der være stor difference i denne beskatning. I Andalusien er der skattefri bundgrænse på 700.000 € pr. skatteyder og derover progressiv skatteskala.

 

Deadline for indberetning og afregning af spansk selvangivelse og formueskat er 30. juni det efterfølgende skatteår. D.v.s. selvangivelse for 2018 skal indberettes og afregnes senest d. 30. juni 2019.

 

Udover ovennævnte to skattemodeller indførtes der i Spanien i år 2012 ligeledes Informationsmodel (Modelo 720) hvori deklareres aktiver og værdier beliggende udenfor Spanien. Denne informationsmodel blev indført for at have større kontrol med skatteyderes aktiver i udlandet og eventuel unddragelse af beskatning i Spanien af fortjeneste. Dette som et led i bekæmpelse af korruption men som dog berører specielt udenlandske borgere der er bosiddende i Spanien. Der er ikke tale om beskatning af de værdier der deklareres, men meget specifikke informationer omkring udenlandsk beliggende aktiver. Problemstillingen i denne Informationsmodel er de store bøder de spanske skattemyndigheder giver for ikke at indsende skattemodellen eller indsende ukorrekte oplysninger. Residenter i Spanien der har værdier udenfor Spanien på 50.000 € eller derover bør kontakte sin revisor for at kontrollere hvorvidt man er forpligtet til at indsende Informationsmodellen eller ej. Denne består som udgangspunkt i tre kategorier, 1) fast ejendom, 2) bankkonti og 3) andre aktiver (privattegnede pensionsordninger, værdipapirer m.m.). Er man i én eller flere kategorier i besiddelse af aktiver som overstiger 50.000 € skal man som nævnt forhøre sig hos sin spanske revisor for at undersøge hvorvidt man er forpligtet eller ej til at præsentere Informationsmodel. Har man allerede tidligere år præsenteret denne Informationsmodel skal man kunne i visse tilfælde indsende Informationsmodellen igen. Dog er betingelserne ret komplicerede og derfor skal man rådgive sig med sin konsulent.

 

Vær opmærksom på at dead line for at indberette denne Informationsmodel er den 31. marts umiddelbart efter årets afslutning.

 

Ønsker i yderligere information er i velkomne til at kontakte Lena Grøn og Heidi S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsulentbureau på info@www.gron-andersen.es eller telefon 951910649 eller mobil 647911302.

 

Grøn & Anderen Konsulentbureau.

Dette kan også interessere dig

Plusvalia

Plusvalia beskatning der afregnes til kommunen i forbindelse med salg